Kol Demama (Hebrew) Hacohen (H) (WsBK-KD)
Price:  $33.00 

קול דממה Kol Demama
הקשבה לתפילות ראש השנה ולקולות השופר

מאת: רא"ם הכהן

ראש השנה, על תפילותיו המרוממות ומנהגיו המיוחדים, רווי ברמזים באשר למשמעותו: שלוש ברכות התפילה, הלכות כשרות השופר, הכוונות המלוות את התקיעות, ועוד. כל אלה בונים מערכת של דרכים שונות לעבודת ה' בראש השנה, יום בריאת האדם וחידוש העולם.
ספר זה מבאר את המשמעויות השונות של ראש השנה דרך עיון בתפילות היום הקדוש והלכותיו. מלבד ההעמקה בברכות, בתקיעות ובזיקה שביניהן, הספר עוסק גם בדמותם של שלושת אבות האומה, בדרכי העבודה שכל אחד מהם מלמד אותנו ובקשר שלהם לראש השנה.
בחלקו האחרון של הספר הצעה לכוונות מיוחדות במהלך תקיעות השופר, הבנויה על התובנות שעלו ולובנו לאורך הספר. הכוונות המוצעות מאגדות את הספר למקשה אחת ומתרגמות את הרעיונות שבספר לידי מעשה

Hebrew

Hardcover

284 Pages

ISBN: 9789655261479

Ask a question about this product
1 1
Write Review
Kol Demama (Hebrew) Hacohen (H) Kol Demama (Hebrew) Hacohen (H)
Kol Demama (Hebrew) Hacohen (H) Kol Demama (Hebrew) Hacohen (H)